Advokáti jsou v ČR systémově diskriminovanou skupinou Doporučený

  • pátek, čec 08 2016
  • Napsal(a)  Klára Samková, advokátka
111 VTIPŮ O ADVOKÁTECH 111 VTIPŮ O ADVOKÁTECH

 

Osobně jsem se podjala úkolu   vždy, všude a na vlastní náklady bojovat proti diskriminaci, která je v České republice bohužel hojně provozována. Jednou z diskriminovaných skupin jsou také advokáti, kteří jsou postiženi tím, že, ač jsou u obecného lidu v nelibosti, jsou takřka vyloučeni ze vtipkování.

Vtip, satira a posměšky jsou přitom základní a zejména v Čechách neodmyslitelnou součástí národní kultury. Takže ačkoliv existují vtipy o blondýnkách, policistech, tchyních, homosexuálech, ba i Židech a Cikánech/Romech, vtipy o advokátech fatálně chybí. Když, tak jsou skryty mezi vtipy o právnících, kterých i tak je pomálu.

Této právně neúnosné situaci jsem se rozhodla bojovat a proto jsem vydala drobnou sbírku "111 vtipů o advokátech", kterou si dovoluji doporučit vaší pozornosti. K dostání JE u všech dobrých knihkupců.

 

Jak píši v přiloženém dopisu předsedovi České advokátní komory, doufám, že tímto svým nakladatelským počinem přispěji k zajištění té správné vážnosti českému advokátnímu stavu:

Vážený pan

JUDr. Martin Vychopeň

předseda České advokátní komory

Národní třída 16

110 00 Praha 1

                                                                                        v Praze, dne 4. července 2016

Vysoce vážený pane předsedo,

         srdečně Vás zdravím s nadcházejícím létem a dovoluji si Vás informovat o podstatných krocích, které jsem podnikla, abych zabránila další dlouholeté, ba možno dokonce říci systémové diskriminaci advokátního stavu, který je neoprávněně znevýhodňován oproti dalším skupinám obyvatelstva, což se mi jeví být v rozporu s ust. čl. 1 Listiny základních práv a svobod, dle které jsou všichni lidé nejen svobodní, leč také si jsou „rovní v důstojnosti i v právech.“ Právě tato rovnost v důstojnosti se mi jevila být vůči advokátům frapantně porušována.

         Jak zajisté víte, nedílnou součástí české kultury jsou vtipy, k nimž mají Češi velmi svérázný vztah. Konec konců, i říšský protektor Reinhard Heydrich tvrdil, že Češi jsou smějící se bestie.

         Podle mého názoru právo na rovnost v důstojnosti zakládá také právo na rovnost v dobírání si této důstojnosti, a to na příklad ve formě vtipů.  Vtip, anekdota, případně fór, jak praví wikipedie, je „krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit příjemce a je obvykle založen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je stručný a směřuje k výrazné a úderné pointě … Vtip je v současné dob nejrozšířenější formou folklóru a s jeho přispěním lze hovořit o tabuizovaných tématech.“  Důležitost vtipu, satiry a nadsázky také opakovaně zdůraznil ve svých judikátech Evropský soud pro lidská práva, který se zaobíral vtipem a satirou v rámci svého posuzování práva na svobodu slova.  Jelikož vtip je literárním útvarem, tedy uměleckým výrazem, beze zbytku se na něj vztahuje přímá aplikace čl. 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a to, s ohledem na níže uvedené, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu rozsudku Velkého senátu ESLP ve věci Morice proti Francii ze dne 23. 4. 2015 a Peruzzi proti Itálii ze dne 30. 6. 2015.

Z domácí judikatury Ústavního soudu ČR samozřejmě nelze opominout rozhodnutí sp. zn. I ÚS 2246/12 ze dne 17. 4. 2014 ve věci Mgr. Petry Paroubkové proti RINGIER ČR, a.s., kde Ústavní soud konstatoval, že „...každý názor, stanovisko, nebo kritika, vyjádřené jakoukoli, i symbolickou formou, jsou vzhledem k významu svobody projevu v demokratickém právním státě zásadně přípustné a jakékoli omezení této svobody je proto výjimkou, kterou je nutno interpretovat přísně restriktivně a lze ji ospravedlnit jen zvláště kvalifikovanými okolnostmi.“

Vzhledem k tomu, že advokáti jsou též posuzováni jako osoby veřejně činné, platí pro ně (a zde odkazuji na rozhodnutí Ústavního soudu proti mojí osobě, vydané pod sp. zn. I. ÚS 2830/15, ze kterého je zřejmé, že advokáti nejenže musí snést vyšší míru kritiky, ale musí snést i to, že se o nich vyloženě lže) ve směru ke vtipům a satiře to, co platí pro satiru a vtipy politické.  I Ústavní soud správně ve svém mnou shora uvedeném rozhodnutí poukazuje na „...judikaturu  nejinspirativnějšího soudu v euroatlantické oblasti, Nejvyššího soudu USA, nejpozději od kauzy New York Times Co. v. Sullivan 376 U. S. 254 (1964), jakož i Evropského soudu pro lidská práva (např. věc Lingens proti Rakousku) či německého Spolkového ústavního soudu. Nadnesené a přehánějící názory, polemická, kontroverzní, či šokující tvrzení, zahrnující i názory někoho urážející, jsou-li proneseny v širokém rámci veřejné a politické debaty, jsou názory ústavně chráněnými. V souladu s uvedenou judikaturou se svoboda projevu vztahuje nejen na informace nebo myšlenky, jakož i umělecká díla příznivě přijímaná či považovaná za neškodná či bezvýznamná, ale i na ta, která zraňují, šokují nebo znepokojují: tak to vyžaduje pluralita, tolerance a duch otevřenosti, bez kterých, jak lidstvo v dějinách poznalo, není demokratické společnosti.“

Ovšem za této situace, vážený pane předsedo, kdy přípustnost vtipů o advokátech je právně zcela zajištěna a podložena, musela jsem zkonstatovat existenci onoho diskriminačního prvku, kterým jsme my, advokáti, postiženi. Ačkoliv existují rozsáhlé sbírky vtipů, kterým samozřejmě vévodí vtipy o Židech (nejlépe vypravované samotnými Židy, jak o tom svědčí na příklad sbírka židovských anekdot otce známého sochaře Jaroslava Róny, Bedřicha Róny, která vyšla v roce 1999), ačkoliv existují vtipy o Pepíčkovi, blondýnách, policistech, politicích, o lordech, tchýních, homosexuálech a sexu obecně, ba dokonce i o Cikánech/Rómech, o nás, advokátech, žádné vtipy nejsou! Nejsou jako samostatná kategorie v rozsáhlých internetových databázích, které se jen občasně vzmohou na nějaké vtipy o právních všeobecně, tím méně jsou jako samostatně vydané sbírky vtipů.

Tuto situaci jsem právě s ohledem na čl. 1 Listiny považovala za dále již zcela neúnosnou. Vždyť my, advokáti, jsme opravdu diskriminováni tím, že se o nás nedělají ani vtipy! Protože jsem známá tím, že jakákoliv nespravedlnost mi vadí, a diskriminace zejména, rozhodla jsem se tomuto neakceptovatelně diskriminačnímu přístupu české veřejnosti čelit s osobním nasazením. S pílí mi vlastní jsem sebrala od svých přátel napříč kontinenty, jakož i z internetu v několika jazycích vtipy speciálně o advokátech. S lítostí musím konstatovat, že je jich málo: podařilo se mi jich identifikovat pouze 111. Věřím však, že každý krok, zejména ten první, v zastavení diskriminačních praktik má svou cenu a že s pomocí veřejnosti, v jejíž širokou pomoc doufám, se mi záhy podaří sbírku rozšířit a vydat v dalších nových rozšířených vydáních.

Věřím také, že do mého úsilí za zrovnoprávnění advokátů coby skupiny osob, která má právo na to, aby se o ní šířily vtipy, se široce zapojí i soudy, kterým všem samozřejmě knížečku vtipů rozešlu. Doufám, že spřízněný soudcovský stav mi poskytne další množství žádané materie, přičemž zároveň dojde k posílení postavení advokáta u soudů v roli amici curiae.

Vážený pane předsedo, v příloze si dovoluji Vám zaslat dva výtisky své brožurky, jednu osobně pro Vás, jednu pak do odborné knihovny České advokátní komory, jejíž knižní fond bude takto obohacen. Pokud byste uvažovali o přiložení mojí brožurky k některému z výtisků Bulletinu advokacie, což by zajisté posílilo soudržnost advokátního stavu, jsem připravena svoje dílo poskytnout své domovské komoře za mimořádnou, takřka režijní cenu. 

srdečně a v dokonalé úctě,              

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno v SOUDCOKRACIE

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %